Terms of Service

1. Mõisted

Tingimustes kasutatud suure algustähega algavad terminid omavad järgnevat tähendust:

“Tingimused” – käesolevad kasutustingimused, selle lisad ja mis tahes muud Teenusega seotud tingimused, millega Kasutaja Teenuste kasutamisel võib nõustuda.

“Veebileht” - veebiaadressil www.magilex.ee ja selle alamdomeenidel asuvad veebilehed.

“Magilex“ – Eesti Vabariigis registreeritud äriühing Magilex Õigusbüroo OÜ, registrikoodiga 14587776.

„Kasutaja“ – era- või juriidiline isik, kes on loonud endale Veebilehel kasutajakonto.

“Külastaja” - füüsiline isik, kes külastab Veebilehte, kuid kes ei ole loonud Kasutajakontot.

“Kasutajakonto” - Kasutaja poolt Veebilehel loodud ja Magilexi poolt kättesaadavaks tehtud konto, mille omanikul on võimalik sisse logida Veebilehe Kasutajatele mõeldud keskkonda.

„Intellektuaalne omand“ – kõik olemasolevad ja tulevased kaubamärgid, teenusemärgid, domeeninimed ja ärinimed, kõik õigused, mis on seotud leiutiste, disaini, andmebaaside ja ärisaladuse alla kuuluva informatsiooniga, autoriõigused, isiklikud õigused ja kõik muud varad ja hüved, mida tavaliselt loetakse intellektuaalse omandi alla kuuluvaks, hoolimata sellest, kas need on registreeritud või mitte.

“Teenused” - Magilexi poolt Kasutajale osutatavad õigusteenused ja Veebilehe kaudu tellitavad või muul moel kättesaadavaks teenused, sh võrgupõhine tarkvara teenus (Saas).

 

2. Teenusepakkuja

Veebilehe haldaja ja Teenuste pakkuja on Magilex Õigusbüroo OÜ, mis on Eesti Vabariigi äriregistris registrikoodiga 14587776 registreeritud ettevõte.

 

3. Teenused

Magilex pakub Kasutajale võimalust tellida Veebilehe kaudu õigusteenuseid, sh õigusalast nõustamist, valmistooteid ja veebipõhist õigusalaste dokumentide koostamise keskkonda.

Magilex pakub Teenuseid küsimustes, mis on seotud Eesti Vabariigi õigusega.

 

4. Teenuse kasutamine

Teenuste tellimisel võivad kohalduda lisaks käesolevatele tingimustele ka vastava Teenuse tingimused, näiteks Õigusabiteenuse tingimused, Inkassoteenuse tingimused, Dokumendi Koostaja tingimused jne.

Konkreetse Teenuse tingimustele on viidatud iga konkreetse Teenuse tellimise lehel ja Kasutaja nõustub tellimisel selliste tingimustega.

 

5. Kasutajakonto

Veebilehel Teenuste tellimiseks peab veebilehe külastaja looma endale kasutajakonto. Seda saab teha tellimisprotsessi käigus, kuid see võib toimuda ka tellimusest sõltumatult.

Pärast kasutajakonto loomist, tekib Kasutajal ligipääs kasutajakeskkonda, kus on võimalik Teenuseid tellida ja oma tellimustega seotud andmeid hallata.

Kasutajakonto luuakse määramata ajaks.

Kasutaja on vastutav tema Kasutajakontoga teostatud toimingute eest ja peab viivitamatult Magilexi teavitama oma Kasutajakonto loata kasutamisest või selle ohust.

Kasutaja vastutab (i) oma Kasutajakonto kasutajanime ja parooli salajas hoidmise eest, (ii) tegevuse eest, mida viivad läbi isikud, kellele Klient annab ligipääsu või kes muul moel kasutavad tema kasutajanime ja parooli ja (iii) mis tahes ja kõigi kasutajanime ja parooli kasutamise või kuritarvitamise tagajärgede eest.

Magilex  ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud Kliendi Kasutajakonto kasutajanime ja parooli kasutamine kõrvalise isiku poolt, va kui ligipääs Kasutajakontole on toimunud Magilexi süül.

 

6. Tasud

Kasutajakonto loomine ja omamine on tasuta.

Kasutaja tasub Magilexile tellitud Teenuste eest, vastavalt Teenuse tingimustes olevale hinnakirjale või Magilexi poolt Kasutajale tehtud hinnapakkumisele.

Tasu maksmine võib sõltuvalt Teenuse tingimustest toimuda Veebilehel kaudu ettemaksuna või elektroonilise arve alusel, mille Magilex saadab Kasutajale enne või pärast Teenuse osutamist.

 

7. Intellektuaalne omand

Veebilehe, Veebilehe sisu ja Teenustega seotud Intellektuaalne omand kuulub Magilexile.

 

8. Privaatsustingimused

Kasutaja annab Magilexile nõusoleku isikuandmete salvestamiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja esitamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Magilex töötleb järgmisi Kasutaja isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi ja e-posti aadress ning sõltuvalt tellitud Teenusest informatsioon, mida Kasutaja edastab Magilexile konkreetse Teenuse tellimisel.

Magilex võib jagada Kasutaja isikuandmeid kolmanda osapoolega, kui on tagatud, et infot kasutatakse Teenuste parema osutamise eesmärgil.

Magilex ei jaga kolmandate osapooltega konfidentsiaalse iseloomuga informatsiooni, mis on talle teatavaks saanud Teenuste osutamisel.

 

9. Vääramatu jõud

Magilex ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest Teenuste osutamisel või Veebilehe kasutamisel, mida põhjustavad Magilexi kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Kasutaja või Magilexi telefoni või Interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös.

 

10. Tingimuste muutmine

Magilexil on igal ajal õigus muuta Tingimusi, Veebilehe sisu ja Teenuseid. Juba tellitud Teenustele kehtivad tellimise ajal kehtinud Tingimused.

Magilex teavitab Kasutajaid Tingimuste muutmisest, kuid ei vastuta selle eest, et Kasutaja sellist teadet loeb või sellest aru saab.

Külastaja vastutab ise selle eest, et on tutvunud Veebilehe külastamise ajal kehtivate Tingimustega.

 

11. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

Magilexi ja Kasutaja või Külastaja vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

Kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, kuuluvad vaidlused lahendamisele Eesti Kaubandus – Tööstuskoja Arbitraažikohtus (edaspidi arbitraažikohus) vastavalt arbitraažikohtu reglemendile.

Arbitraažikohtu otsus on lõplik ja pooltele siduv.

 

Lae Tingimused alla pdf-failina: