Isikuandmete kaitse üldmäärus kehtib, kuid selle rikkujat Eestis karistada ei saa

15.10.2018 | ANDMEKAITSE

25. mail 2018 hakkas kehtima Euroopa Parlamendi isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR on õigusaktina kehtiv ja vahetult kohaldatav Euroopa Liidu riikides, sealhulgas ka Eestis.

Uus regulatsioon kohaldub ettevõtetele, kes töötlevad andmeid füüsiliste isikute kohta ja selle eesmärk on kaitsta Euroopa Liidu põhiõiguste hartas nimetatud igaühe õigust oma isikuandmete kaitsele.

Kuna üldmäärus on kohaldatav kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, on vajalik arvestada ka kohalike eripäradega, mistõttu on liikmesriikidele pandud kohustus täpsustada määruse nõudeid ja samuti kehtestada kohalduvad karistusnormid. Juba 27. aprillil 2016. aastal vastu võetud määruses nähti selleks otstarbeks ette enam, kui kahe aastane ooteperiood.

Eestis aga kehtib jätkuvalt 2016. aastal vastu võetud isikuandmete kaitse seadus, mis ei põhine GDPR-i regulatsioonil ja selle korrektsel rakendamisel. Uus isikuandmete kaitse seaduse eelnõu on hetkel küll riigikogu menetluses teisel lugemisel, kuid selle vastuvõtmise ja jõustumise aeg ei ole selged.

Seega ei ole selge, kuidas GDPR Eestis kohaldub. GDPR küll kehtib, kuid selle alusel trahve määrata ei saa, sest kehtiva regulatsiooni alusel järelevalveasutusel (Andmekaitse Inspektsioon) selline pädevus puudub.

Mis on Magilex?

Magilex on mugavam, kiirem ja taskukohasem viis õigusküsimuste lahendamiseks. Telli valmistoode kodulehelt, tee-ise lepinguid või küsi pakkumine klassikalisele õigusteenusele.

Õigusblogi

Mis on autoriõiguse sisu?

Mis on autoriõiguse sisu?

Teose autoril tekib teose loomisega autoriõigus sellele teosele. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused. Autori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad. Autori varalised õigused on üleantavad kas üksikute...

Tavad ja praktika lepingulises suhtes

Tavad ja praktika lepingulises suhtes

Lepingupooled on oma majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingu puhul kohustatud järgima iga tava, mille järgimises nad on kokku leppinud, ja praktikat, mis on nendevahelistes suhetes tekkinud. Kui lepingupooled ei ole teisiti kokku leppinud, on nad majandus- või...

Kuidas teha töötajale hoiatust?

Kuidas teha töötajale hoiatust?

Tööandja võib töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Seadus ei näe ette hoiatuse kohustuslikku vormi ega sisu. Hoiatus võib olla nii suuline, kirjalikku taasesitamist...

Offshore’ide ajastu lõpp

Offshore’ide ajastu lõpp

Ajaleheveergudel vilksatab viimasel ajal tihti rahapesu skandaalidega seotud fraas “offshore-ettevõtte”. Offshore-ettevõtte kasutamine keskmiste- ja suurte ettevõtete struktuurides ei ole uudne, kirjutab õigusbüroo Magilex partner Georgi Džaniašvili. Aga miks ei meeldi need pankadele ja notaritele?