Teenusetingimused

Kehtivad alates 12.08.2020

Käesolevad teenusetingimused (edaspidi nimetatud “Tingimused” sätestavad üldised tingimused, mille alusel Magilex Õigusbüroo OÜ osutab õigusteenust (edaspidi nimetatud “Teenus“).

1. Leping

Õigusteenuse osutaja on Magilex Õigusbüroo OÜ, registrikoodiga (14587776), asukohaga Peterburi tee 2, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik (edaspidi nimetatud “Magilex“).

Õigusteenuse saaja (edaspidi nimetatud “Klient“) on füüsiline või juriidiline isik, kellega Magilex on sõlminud lepingu õigusteenuse osutamiseks (edaspidi nimetatud “Leping“). Klient võib sõlmida lepingu kolmanda isiku kasuks.

Leping sõlmitakse kirjalikult taasesitatavas vormis või suuliselt. Leping loetakse kirjalikult taasesitatavas vormis sõlmituks ka siis, kui õigusteenuse osutamise maht, ulatus ja tingimused on kokku lepitud e-kirja teel kliendilepingut allkirjastamata. Suulised kokkulepped kinnitatakse võimalusel üle e-kirja teel.

2. Teenus

Magilex osutab Teenust Eesti Vabariigi õiguse pinnalt.

Magilex osutab Kliendile või Kliendi poolt viidatud kolmandale isikule Teenust järgides Kliendi kirjalikke ja suulisi juhiseid. Teenuse osutamise konkreetse viisi ja üksikasjade üle otsustab Magilex.

Magilex osutab Teenust üldiselt tunnustatud kutseoskuste tasemel ja püüab seejuures saavutada Kliendi jaoks parima võimaliku tulemuse. Magilex võtab tarvitusele kõik mõistlikud meetmed, et ära hoida kahju tekkimine Kliendile.

Magilex ei garanteeri üldjuhul Kliendile soovitud lõpptulemuse saavutamist.

3. Tasu

Klient maksab Magilexile Teenuse eest tasu (edaspidi nimetatud “Tasu“), mille arvestamise põhimõtted lepitakse kokku Lepingus. Tasu arvutatakse kas (i) tunnihinna alusel või (ii) lepitakse kokku kindla summana või (iii) lepitakse kokku Teenusele või selle osale kohalduv maksimaalne ülempiir või (iv) kohaldatakse edukustasu või (v) kohaldatakse eelpool nimetatud Tasu arvestamise viiside kombinatsiooni. Tunnihinna alusel arvutatavat Tasu arvestatakse 6-minutilise sammuga. Tasule lisandub käibemaks seadusega ettenähtud juhul ja määras.

Klient tasub Magilexile tasu üldjuhul üks kord kuus eelmisel kuul osutatud Teenuse eest. Kui Teenus on ühekordse iseloomuga, maksab Klient Tasu koheselt pärast vastava Teenuse osutamist. Kui vastavas kuus osutatud Teenuse maht on väike või esineb muu põhjus, võib Magilex arve esitamisega viivitada. Arve esitamisega viivitamine ei vabasta Klienti kohustustest Tasu maksta. Kliendil on õigus paluda arve kohest esitamist.

Tasuga seonduvad kokkulepped on konfidentsiaalsed. Pooltel on õigus avaldada Tasu suurus kohtumenetluses kohtukulude väljamõistmiseks.

Magilexil on õigus, aga ei ole kohustust Kliendi eest Teenuse osutamiseks vajalikke kulusid kanda ja tasusid tasuda. Klient on kohustatud hüvitama Magilexile Teenuse raames Kliendi huvides kantud otsesed kulud ja tasutud tasud (sh riigilõivud, notaritasud, tõlkekulud).

Magilexil on õigus nõuda Kliendilt enne Teenuse osutamist mõistlikus ulatuses ettemaksu Tasu ja hüvitamisele kuuluvate kulude eest.

Klient on kohustatud tasuma Magilexi poolt esitatud arved 5 (viie) päeva jooksul arve esitamise kuupäevast arvates. Tasumisega viivitamisel on Magilexil õigus nõuda Kliendilt tasumata summalt viivist 0,1% päevas. Tasumisega viivitamisel on Klient kohustatud tasuma Magilexile nõude käsitlustasu 20 eurot iga saadetud maksemeeldetuletus kirja eest. Maksemeeldetuletus kirjade saatmise vahele peab jääma vähemalt 7 kalendripäeva.

4. Konfidentsiaalsus

Magilex on kohustatud hoidma konfidentsiaalsena mis tahes teavet, mida ta on seoses Teenuse osutamisega Kliendilt saanud, välja arvatud juhul, kui seadusest tuleneb otsene kohustus sellist teavet avaldada või kui Klient on andnud nõusoleku (sh. Lepingus) teabe avaldamiseks. Konfidentsiaalsuskohustus hõlmab Magilexi poole Teenuse saamiseks pöördumise fakti, Teenuse sisu ja Tasu suurust.

Kui Klient annab Magilexile juhise või nõusoleku Teenuse osutamisel kasutada kolmandate isikute teenuseid, võib Magilex avaldada neile konfidentsiaalset informatsiooni, mida Magilex peab Teenuse osutamisel vajalikuks.Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseks ei ole Tasu suuruse avaldamine kohtumenetluses kohtukulude väljamõistmise eesmärgil.

Börsil noteeritud ettevõtetega seotud asjades peab Magilex täitma kohalduvaid väärtpaberituru regulatsioone, kohaldama sisereegleid siseteabe kohta ja pidama insaiderite nimekirja.

5. Huvide konflikt

Magilex ei või osutada Kliendile Teenust juhul, kui esineb asjaolu, mis kahjustab või võib kahjustada Magilexi võimet tegutseda Teenuse osutamisel üksnes Kliendi huvides, välja arvatud juhul, kui Magilex on sellisest asjaolust Klienti teavitatud ja Klient siiski soovib, et Magilex talle õigusteenust osutaks.

6. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

Magilexi täidab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi Kliendi nimel ja arvel finants- või kinnisvaratehingus tegutsemisel.

Magilexil on kõik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevad õigused, sh õigusaktides sätestatud juhtudel Teenuse  osutamisest keeldumiseks ja ärisuhte lõpetamiseks.

7. Intellektuaalne omand

Autoriõigused ja muud intellektuaalse omandi õigused Magilexi juristide töö mistahes tulemusele, mis on loodud Teenuse osutamise käigus, kuuluvad Magilexile. Kliendil on õigus kasutada sellise töö tulemust eesmärgil, millisel see on Kliendi poolt tellitud.

8. Isikuandmed

Magilexil on õigus koguda, salvestada, kasutada ja töödelda Kliendi ning temaga otseselt seotud isikute isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitsele kohaldatavatele seadustele mh. Lepingu täitmiseks, arvete esitamise süsteemi, raamatupidamis- ja ettevõttesiseste infosüsteemide ning kliendisuhete haldamiseks, seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks ja turunduslikel eesmärkidel.

Magilexil on õigus töödelda Lepingu või seaduse alusel saadud Kliendi või muu isiku isikuandmeid, sh. delikaatseid isikuandmeid, ilma nende isikute eraldi väljendatud nõusolekuta, kui see on Teenuse osutamiseks vajalik. Magilex võib edastada Kliendi ja temaga otseselt seotud isikute isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui vastav informatsioon on vajalik Teenuse osutamiseks ja sellises ulatuses, nagu see on vajalik Teenuse eesmärgi saavutamiseks.

9. Vastutus

Magilex ei ole kohustatud kontrollima Kliendi poolt talle usaldatud teabe õigsust ning ei vastuta Kliendi poolt talle esitatud andmete tõelevastavuse eest. Magilex ei vastuta ka Teenuse osutamise käigus kasutatud väliste ekspertide, konsultantide, spetsialiste jt. analüüside, hinnangute, selgituste ja muu antud informatsiooni tõelevastavuse eest.

Magilex ei vastuta Kliendilt saadud informatsiooni ebaõigsusest või vajalike juhiste puudumisest tulenevate kahjude  eest.

Magilex vastutab Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise ja Teenuse osutamisel tekitatud kahju eest ainult raske hooletuse või tahtluse korral. Magilex ei vastuta saamata jäänud tulu või Kliendi äritegevuse takistustest tekkinud kahju eest.

10. Lepingu lõppemine

Klient võib igal ajal Lepingu üles öelda, teatades sellest Magilexile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Magilex võib Lepingu igal ajal üles öelda, teatades sellest Kliendile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 14 päeva ette.

Magilex võib Lepingu etteteatamistähtajata üles öelda, kui (i) Klient on viivitanud Tasu maksmisega üle 30 (kolmekümne) päeva või (ii) takistab oma tegevuse või tegevusetusega oluliselt Teenuse osutamist, teatades sellest Kliendile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Lepingu lõppemisel on Klient kohustatud maksma Magilexile Tasu ja kulud, mis on seotud Lepingu kehtivuse ajal osutatud Teenusega.

11. Teated

Kõik Lepingust tulenevad teated, taotlused, nõuded ja muu teabevahetus vormistatakse kirjalikult ja loetakse nõuetekohaselt esitatuks, kui need on (i) üle antud isiklikult, (ii) kätte toimetatud kulleri või tähitud kirjaga või (iii) saadetud e-posti teel poole aadressil, mis on fikseeritud  kirjalikult vormistatud Lepingus või selle puudumisel olnud varasemalt kasutusel poolte vahelises suhtlemises. E-posti teel saadetud teade loetakse kättetoimetatuks saatmisele järgneval tööpäeval.

Pool on kohustatud teisele poolele viivitamatult teatama (i) kirjalikult vormistatud Lepingus fikseeritud või (ii) kirjalikult vormistatud Lepingu puudumisel varasemalt poolte vahelises suhtlemises kasutatud kontaktandmete  muutumisest.

12. Lõppsätted

Leping jõustub Lepingu allkirjastamise kuupäeval või kui Lepingut ei ole kirjalikult allkirjastatud, siis Magilexi pakkumise Kliendi poolt aktsepteerimise kuupäeval ja kehtib tähtajatult.

Magilexil on õigus Tingimusi  ühepoolselt muuta teatades Kliendile Tingimuste muutmisest vähemalt 14 päeva ette.  Tingimuste kehtiv versioon on alati kättesaadav Magilexi veebilehel aadressil www.magilex.ee/teenusetingimused. Kui Klient ei nõustu Tingimuste muutmisega, on Kliendil õigus Leping üles öelda vastavalt Tingimuste punktile 10.

Lepingu suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Lepingu pinnalt tekkinud vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.