Juhatuse liikme leping – millal sõlmida ja mida reguleerida

28.01.2019 | Äriõigus

Autor: Siim Mägi

Kui sa oled kunagi tegutsenud osaühingu juhatuse liikmena, siis oled ilmselt sõlminud või vähemalt kaalunud juhatuse liikme lepingu sõlmimist.

Mõnel juhul ei ole osaühingu juhatuse liikme leping sugugi vajalik, kuid teisel juhul vägagi soovitatav.

Kuidas otsustada, kas juhatuse liikme lepingu sõlmimine on vajalik ja mida seal reguleerida?

Kus on sätestatud juhatuse liikme õiguseid ja kohustused?

Juhatuse liikme õigused ja kohustused tuleneva esmajärjekorras seadusest, kuid neid on võimalik reguleerida ka osaühinguga sõlmitud kokkulepetes. Samuti võib põhikirjas või osanike, nõukogu või juhatuse otsusega kehtestada juhatuse täpsema töökorra.

Kui osaühingul on üks osanik ja sama isik on ainus juhatuse liige, siis üldjuhul ei ole juhatuse liikme lepingu sõlmimine põhjendatud.

Teatud juhtudel on aga osaühingu juhatuse liikme lepingu sõlmimine otstarbekas, kuna seaduse regulatsioon ei ole piisav, et tagada äriühingu ja juhatuse liikme huvide kaitstus.

Lepingu sõlmimine on otstarbekas näiteks juhul, kui osanikke ja / või juhatuse liikmeid on rohkem kui üks või koosneb juhatus omanikeringi välistest isikutest.

Samuti on lepingu sõlmimine põhjendatud, kui juhatuse liige tegutseb ühingus lisaks juhatuse liikme rollile veel töölepingu alusel. Sellisel juhul on otstarbekas sõlmida mõlemad lepingud (juhatuse liikme leping ja tööleping), et rollide, tasustamise jms. piirid oleksid selged.

Mis on juhatuse liikme leping?

Osaühingu juhatuse liikme leping on osaühingu ja juhatuse liikme vahel sõlmitav leping, millega reguleeritakse osaühingu ja juhatuse liikme vahelised kokkulepped.

Juhatuse liikme leping ei ole tööleping ja sellele ei kohaldu töölepingu seadus.

Kas juhatuse liikmega võib sõlmida ka töölepingu?

Seadus ei keela juhatuse liikmel teha samas ettevõttes lisaks veel mõnda teist tööd.

Seega võib juhatuse liikmel olla paralleelselt kehtiv juhatuse liikme leping ja tööleping. Seda juhul, kui ta teeb samas ettevõttes mingit tööd, mis ei kattu tema juhatuse liikme rollis tehtavate tegevustega.

Näiteks, saab hambakliiniku juhatuse liige lisaks ettevõtte juhtimisele teha ka hambaarsti tööd. Sellistel juhtudel sätestatakse ettevõte juhatuse liikme kohustuste täitmisega seotud ülesanded juhatuse liikme lepingus ning hambaarsti kohustustega seotud ülesannete täitmiseks sõlmitakse eraldi tööleping.

Millised on osaühingu juhatuse liikme seadusest tulenevad kohustused?

Juhatus esindab ja juhib äriühingut. See tähendab nii juhtimisõigusi kui ka kohustust tegeleda äriühingu juhtimisega ja vastutada tegevuse eest. Allkirjaõigus ja õigus sõlmida ühingu nimel tehinguid on ainult juhatuse liikmetel (mitte nõukogu liikmetel või omanikel või nende volitatud isikutel).

Osaühingu juhatuse liikme peamised kohustused

 • juhtida ja esindada äriühingut
 • esitada üldkoosolekule (nõukogule) ülevaateid ettevõtte majandustegevusest ja -olukorrast
 • korraldada osaühingu raamatupidamist ning tagada majandusaasta aruande valmimine tähtajaks
 • tagada ohutu töökeskkond
 • pidada osanike nimekirja
 • kutsuda kokku osanike üldkoosolek, määrata selle päevakord ja valmistada ette otsuse eelnõu iga päevakorrapunkti kohta
 • juhatuse liige peab olema äriühingule lojaalne, hoidma selle ärisaladust ning hoiduma osutamast ühingule konkurentsi

Osaühingu juhatuse liikme peamised õigused

Ühest küljest annab seadus juhatuse liikmetele laiad volitused ja vabaduse ise oma tegemiste üle otsustada. Teisest küljest ei ole juhatuse liikmetel õigust juriidilisele kaitsele ega sotsiaalsele garantiile, nagu see on ette nähtud töötajatele.

Peamised õigused on:

 • esindada kõikide tehingute tegemisel äriühingut, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud, et juhatuse liikmed esindavad ühingut mitmekesi või ühiselt − seega on juhatuse liikmel õigus sõlmida lepinguid, osta, müüa, vahetada, omandada või võõrandada äriühingu vara jms
 • juhatuse liikmetel on õigus anda töötajatele tööga seotud korraldusi ja sekkuda kõigisse personalijuhtimise küsimustesse

Milliseid teemasid peaks osaühingu juhatuse liikme leping reguleerima?

Juhatuse liikme lepingus on soovitatav reguleerida:

 • ametiaeg, ennetähtaegse tagasikutsumise ja tagasiastumise tingimused
 • töökoht või -piirkond, kasutusse antud töövahendid
 • töö- ja puhkeaeg, puhkus, asendamise kord
 • tasu, boonused, hüvitised, tagasimaksed (firma auto, mobiiltelefoni kompensatsioon jms) ja nende maksmise kord
 • mitme liikme puhul liikmete tegevusvaldkond ja ametiülesanded, sh ülesannete jagunemine juhatuse liikmete vahel
 • ettevõtte sisesed piirangud esindusõiguse teostamiseks ning tehingute tegemiseks
 • konfidentsiaalsuskohustused (sh konfidentsiaalse teabe määratlemine)
 • konkurentsikeeld (teenistuse ajal ja pärast seda), selle eest makstav hüvitis
 • vastutuse täpsustatud tingimused

Millised toimingu on vajalikud osaühingu juhatuse liikme lepingu sõlmimiseks?

Juhatuse liikmega lepingu sõlmimiseks tuleb nõukogul või osanikel esmalt vastu võtta otsus, milles määratakse kindlaks sõlmitava lepingu tingimused, eelkõige tasu ja selle maksmise kord, juhatuse liikmele makstavad hüvitised ja võimaldatavad hüved (nt ametiauto, mobiiltelefon, sülearvuti), puhkuse kestus, tegevusvaldkondade jaotus jms.

Nõukogu või osanikud määravad ka isiku, keda nad volitavad juhatuse liikmega lepingut sõlmima.

Samuti on oluline meeles pidada, et juhatuse liikme lepingu sõlmimisel, lepingus muudatuste tegemisel ja lepingu lõpetamisel on alati tarvis kõrgemal asuva organi otsust – kui ühingul on olemas nõukogu, siis nõukogu otsust ning kõigil muudel juhtudel osanike otsust.

Kokkuvõte

Kokkuvõtteks võib öelda, et osaühingu juhatuse liikmena tegutsemine ilma eraldi sõlmitud juhatuse lepinguta ei tekita iseenesest probleeme, aga teatud juhtudel on see vägagi soovitatav.

Mida rohkem on ettevõttega seotud isikuid osanike või juhatuse liikmete näol ning mida enam on juhatuse liikmele usaldatud kasutamiseks või käsutamiseks ettevõtte vara ja sõlmitud erinevaid kokkuleppeid, seda enam on soovitatav sõlmida korrektne ja sisuliselt läbimõeldud juhatuse liikme leping.

Osaühingu juhatuse liikme lepingu sõlmimine ei ole kohustuslik, kuid selle puudumine võib endaga kaasa tuua arusaamatusi ja vaidlusi.

Seetõttu soovitame juhatuse liikme lepingu alati sõlmida eelkõige juhul, kui juhatuse liikmeid on üle ühe ja / või liikmed ei ole omanike ringis. Samuti soovitame juhatuse liikme lepingu sõlmida, kuijuhatuse liikmete ühingu sisesed ametiülesanded või vastutusvaldkonnad on erinevad ja /või kui nad tegutsevad ühingus täiendavalt töölepingu alusel.

Magilex aitab juhatuse lepingu koostamisel või sinu poolt koostatud lepingu ülevaatamisel.