Juhatuse liikme lojaalsuskohustus

19.10.2021 | Äriõigus

Autor: Siim Mägi

Äriühingu juhatuse liikme kohustused võivad tuleneda seadusest, ühingu põhikirjast, üldkoosoleku otsustest ja muudest poolte vahel sõlmitud kokkulepetest.

Osaühingu  juhatuse liikmetel on seadusest, ühingu põhikirjast, osanike või juhatuse otsustest ja võimalikust lepingust tulenevate konkreetsete kohustuste kõrval ka tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-st 35 (juriidilise isiku juhtorgani liikme üldised kohustused) tulenev üldine hoolsuskohustus ja lojaalsuskohustus.

Mida tähendab osaühingu juhatuse liikme hoolsuskohustus?

Osaühingu juhatuse liikme hoolsuskohustus tähendab seda, et juhatuse liige peab tegutsema heas usus ja äriühingu huvides, samuti olema otsuste vastuvõtmiseks piisavalt informeeritud ega tohi ühingule võtta põhjendamatuid riske.

Lojaalsuskohustus tähendab muu hulgas kohustust vältida huvide konflikti ja mitte eelistada isiklikke huve äriühingu omadele.

Juhatuse liige peab tegutsema eeskätt lojaalselt äriühingule, see hõlmab ka konstruktiivse koostöö tegemist teiste juhatuse liikmetega.

Mida võib lugeda osaühingu juhatuse liikme lojaalsuskohustuse rikkumiseks?

Juhatuse liige võib lojaalsuskohustust rikkuda mh siis, kui ta teeb juhatuse liikmena tehingu endaga seotud äriühinguga turuhinnast erinevatel tingimustel.

Selleks, et juhatuse liikmele lojaalsuskohustuse rikkumist ette heita, peaks juhatuse liige olema tehingu tegemisel mingil viisil eelistanud isiklikke (või endaga seotud kolmanda isiku) huve osaühingu huvidele.