Kaebeõiguse piiramine on põhiseadusega vastuolus

18.04.2011 | Maksu ja tolliõigus, Vaidluste lahendamine

Autor: Siim Mägi

Maksuhalduri eelarestiga seonduva kaebeõiguse piiramine on põhiseadusega vastuolus. Maksukorralduse seaduse kohaselt on maksuhalduril õigus arestida maksukohustuslase vara enne maksunõude määramist. Seda juhul, kui maksuhalduril on põhjendatud kahtlus, et näiteks pärast revisjoni tegemist võib võimaliku maksuvõla sissenõudmine osutuda maksukohustuslase tegevuse tõttu raskemaks või võimatuks. Maksuhaldur peab eelaresti kohaldamiseks saama halduskohtult loa.

Maksukohustuslasel pole aga võimalik seda eelaresti vaidlustada. Veel enam, teda ei kaasata loa taotlemise menetlusse ning seadus ei sätesta, kui kauaks eelarest võidakse seada. Kummatigi antakse selle kohtumäärusega maksuhaldurile õigus isiku vara tagaselja ilma maksunõude esitamiseta arestida, millega riivatakse oluliselt muuhulgas tema ettevõtlusvabadust, omandiõigust ning ilmselt ka süütuse presumptsiooni. Selline põhiseadusega tagatud edasikaebe- ja ärakuulamisõiguse piiramine on vastuolus õigusriiklike põhimõtetega. Riik peab tagama isiku põhiõiguste tõhusa kaitse.

Vaadeldavaid küsimusi on käsitlenud oma hiljutises lahendis ka riigikohtu üldkogu (kohtuasi nr 3-3-1-50-10). Riigikohtu hinnangul võib edasikaebeõigust takistav regulatsioon olla vastuolus põhiseadusega. Kohus peab kas isiku taotlusel või omal algatusel tunnistama asjassepuutuvas osas põhiseadusvastaseks ja jätma kohaldamata mis tahes menetlusnormi, mille kohaldamine tooks kaasa isiku põhiõiguste, sh põhiseaduses sätestatud edasikaebeõiguse rikkumise.

Lisaks märkis riigikohus, et eelaresti jätkuv kohaldamine võib osutuda ebaproportsionaalseks, kui maksuhaldur mõistliku aja jooksul maksukohustust ei määra või kui maksu- või vastutusotsust ei tehtagi. Ka justiitsminister on leidnud, et regulatsioon, mis ei sätesta tähtaega, piirab isiku õigusi liialt ning ei pruugi olla õigustatud maksude laekumise tagamise vajadusega.

Jääb üle vaid oodata. Menetlusseadustest tulenevate piirangute tõttu ei saanud riigikohus eelnimetatud kohtuasja raames neid probleemküsimusi kahjuks lõplikult lahendada. Seega jääb veel oodata, millal vaadeldav teema mõne maksukohustuslase poolt kohtus taas tõstatatakse ja lõplikult lahendatakse. Kohtumääruse, millega lubatakse maksuhalduril rakendada maksukohustuslase vara suhtes erandlikku eelaresti, edasikaebeõiguse piiramine on autori hinnangul vastuolus põhiseadusega.