Kuidas kaitsta autoriõigusi?

18.06.2019 | INTELLEKTUAALNE OMAND, VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Autoriõigus on autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum, mis tekib automaatselt kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Eestis reguleerib autoriõigusi peamiselt autoriõiguse seadus.

Teoseks loetakse seejuures mis tahes originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil.

Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus.

 

Kuidas tekib autoriõigus?

Autoriõigus teosele tekib automaatselt teose loomisega. Teos loetakse looduks hetkel, mil see on väljendatud mingis objektiivses, tajumist ja reprodutseerimist või fikseerimist võimaldavas vormis. Autoriõiguse tekkimiseks ning teostamiseks ei nõuta teose registreerimist, deponeerimist või muude formaalsuste täitmist.

Autoriõigus tekib nii avalikustamata kui ka avalikustatud (avaldatud, üldsusele suunatud) teostele. Üldsuseks loetakse seejuures isikute ringi väljaspool perekonda ja lähimat tutvusringkonda.

 

Mis on autoriõiguse rikkumine?

Autoriõiguste rikkumine tähendab, et rikutakse autori või autoriõiguste omaniku isiklikke või varalisi õigusi.

Autoriõiguse rikkumine pannakse toime siis, kui autoriõigusega kaitstud teost või selle osa kasutatakse õiguste omaja nõusolekuta või vastuolus kasutusõiguse ulatusega.

Tähtsust ei oma seejuures asjaolu, kas rikkuja on teadlik teose autoriõiguslikust kaitsest või näiteks sellest, et teos on tehtud õigusvastaselt internetis kättesaadavaks.

Mida saab autoriõiguse omanik nõuda autoriõiguse rikkumise korral?

Autor või autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja võib autoriõiguse rikkumise korral muu hulgas vastavalt võlaõigusseadusele nõuda:

  • varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist;
  • õigusvastase kasutamise lõpetamist ja edasisest rikkumisest hoidumist;
  • rikkumise teel saadu väljaandmist.

Kui teos või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekt on autoriõigusakte rikkudes avalikustatud, reprodutseeritud, levitatud, muudetud jne, võib õigustatud isik nõuda:

  • teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti taastamist esialgsel kujul;
  • teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti koopia muutmist spetsiifiliste vahenditega või
  • piraatkoopia hävitamist.

Kui sul on autoriõigustega seotud küsimusi või soovid maksma panna oma õigusi autoriõiguste rikkumise korral, siis võta meiega ühendust ja aitame sul leida sobiva lahenduse.

Kasutatud allikad

Autoriõiguse seadus

EUIPO kodulehekülg

Mis on Magilex?

Magilex on mugavam, kiirem ja taskukohasem viis õigusküsimuste lahendamiseks. Telli valmistoode kodulehelt, tee-ise lepinguid või küsi pakkumine klassikalisele õigusteenusele.

Õigusblogi

Mis on autoriõiguse sisu?

Mis on autoriõiguse sisu?

Teose autoril tekib teose loomisega autoriõigus sellele teosele. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused. Autori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad. Autori varalised õigused on üleantavad kas üksikute...

Tavad ja praktika lepingulises suhtes

Tavad ja praktika lepingulises suhtes

Lepingupooled on oma majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingu puhul kohustatud järgima iga tava, mille järgimises nad on kokku leppinud, ja praktikat, mis on nendevahelistes suhetes tekkinud. Kui lepingupooled ei ole teisiti kokku leppinud, on nad majandus- või...

Kuidas teha töötajale hoiatust?

Kuidas teha töötajale hoiatust?

Tööandja võib töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Seadus ei näe ette hoiatuse kohustuslikku vormi ega sisu. Hoiatus võib olla nii suuline, kirjalikku taasesitamist...

Offshore’ide ajastu lõpp

Offshore’ide ajastu lõpp

Ajaleheveergudel vilksatab viimasel ajal tihti rahapesu skandaalidega seotud fraas “offshore-ettevõtte”. Offshore-ettevõtte kasutamine keskmiste- ja suurte ettevõtete struktuurides ei ole uudne, kirjutab õigusbüroo Magilex partner Georgi Džaniašvili. Aga miks ei meeldi need pankadele ja notaritele?