Kuidas kaitsta autoriõigusi?

18.06.2019 | Intellektuaalne omand

Autor: Siim Mägi

Autoriõigus on autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum, mis tekib automaatselt kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Eestis reguleerib autoriõigusi peamiselt autoriõiguse seadus.

Teoseks loetakse seejuures mis tahes originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi tehnilise vahendi abil.

Teos on originaalne, kui see on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus.

Kuidas tekib autoriõigus?

Autoriõigus teosele tekib automaatselt teose loomisega. Teos loetakse looduks hetkel, mil see on väljendatud mingis objektiivses, tajumist ja reprodutseerimist või fikseerimist võimaldavas vormis. Autoriõiguse tekkimiseks ning teostamiseks ei nõuta teose registreerimist, deponeerimist või muude formaalsuste täitmist.

Autoriõigus tekib nii avalikustamata kui ka avalikustatud (avaldatud, üldsusele suunatud) teostele. Üldsuseks loetakse seejuures isikute ringi väljaspool perekonda ja lähimat tutvusringkonda.

Mis on autoriõiguse rikkumine?

Autoriõiguste rikkumine tähendab, et rikutakse autori või autoriõiguste omaniku isiklikke või varalisi õigusi.

Autoriõiguse rikkumine pannakse toime siis, kui autoriõigusega kaitstud teost või selle osa kasutatakse õiguste omaja nõusolekuta või vastuolus kasutusõiguse ulatusega.

Tähtsust ei oma seejuures asjaolu, kas rikkuja on teadlik teose autoriõiguslikust kaitsest või näiteks sellest, et teos on tehtud õigusvastaselt internetis kättesaadavaks.

Mida saab autoriõiguse omanik nõuda autoriõiguse rikkumise korral?

Autor või autoriõigusega kaasnevate õiguste omaja võib autoriõiguse rikkumise korral muu hulgas vastavalt võlaõigusseadusele nõuda:

  • varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist;
  • õigusvastase kasutamise lõpetamist ja edasisest rikkumisest hoidumist;
  • rikkumise teel saadu väljaandmist.

Kui teos või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekt on autoriõigusakte rikkudes avalikustatud, reprodutseeritud, levitatud, muudetud jne, võib õigustatud isik nõuda:

  • teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti taastamist esialgsel kujul;
  • teose või autoriõigusega kaasnevate õiguste objekti koopia muutmist spetsiifiliste vahenditega või
  • piraatkoopia hävitamist.

Kui sul on autoriõigustega seotud küsimusi või soovid maksma panna oma õigusi autoriõiguste rikkumise korral, siis võta meiega ühendust ja aitame sul leida sobiva lahenduse.

Kasutatud allikad

Autoriõiguse seadus
EUIPO kodulehekülg