Majandusaasta aruande peavad alati allkirjastama kõik juhatuse liikmed

07.06.2011 | ÄRIÕIGUS, MAKSU- JA TOLLIÕIGUS

Praegu on enamike äriühingute majandusaasta aruannete koostamise ja äriregistrile esitamise aeg. Teatavasti on nende toimingute teostamine juhatuse kohustus. Sellega kaasneb nõue, et kõik juhatuse liikmed peavad aruande ka allkirjastama.

Korra kohaselt toimub aruande digitaalallkirjastamine või paberkandjal allkirjastamine ja esitamine registri veebilehe kaudu aruandluskeskkonnas. Mida teha, kui selle allkirjastamiskohustuse täitmine ei ole võimalik?

Kehtiva raamatupidamise seaduse § 25 kohaselt allkirjastavad juhatuse liikmed majandusaasta aruande koos kuupäeva märkimisega viivitamata peale seda, kui asjaomane organ on aruande heaks kiitnud. Allkirjastamisega kinnitavad nad ka aruandes esitatud andmete õigsust.

Samas erinevad elulised asjaolud võivad põhjustada olukorra, kus aruande esitamise tähtajaks ei ole sellel kõikide juhatuse liikmete allkirju. Näiteks võib aruande valmimise ajal mõni liige olla raskeloomulise tervisehädaga haiglas, maailma teises otsas džunglis puhkusel vms. Samuti ei ole ilmselt välistatud, et mõni liige ei nõustu aruandega ja keeldub seda allkirjastamast.

Varem kehtinud raamatupidamise seadus sätestas sellisteks juhtumiteks paindliku regulatsiooni. Kui mõni juhtorgani liige ei saanud aruandele allkirja anda füüsilise takistuse tõttu või keeldus seda tegemast, pidi aruandele lisatama vastavasisuline kirjalik põhjendus. Täna kehtiv seadus selliseid võimalusi ei sätesta. Pigem rõhutatakse majandusaasta aruande, kui äriühingu tegevuse ja finantsseisu kohta huvi tundvate isikute peamise või isegi ainukese avaliku infoallika, allkirjastamise olulisust ja seonduvat juhtorgani liikmete isiklikku vastutust. Seega võib järeldada, et aruande peavad alati allkirjastama kõik selle valmimise hetkel ametis olevad äriühingu juhatuse liikmed.

Samas võib märkida, et allkirjastamise osas on nõuded mõnevõrra leevenenud kuna varasemalt pidid aruande allkirjastama ka kõik nõukogu liikmed. Loodetavasti tehakse see regulatsioon lähiajal veelgi lihtsamaks kuna ettevalmistamisel on raamatupidamise seaduse muudatus, mille kohaselt on tulevikus aruande esitamiseks vajalik selle allkirjastamine üksnes ühe juhatusel liikme poolt, kes allkirjastab selle juhatuse nimel pärast seda, kui juhatus on kollegiaalse juhtimisorganina aruande heaks kiitnud.

Samas näiteks juhul, kui nõutavat majandusaasta aruannet äriregistrile tähtaegselt ei esitata võib Maakohtust registripidaja halvemal juhul määrata juhatusele ja äriühingule trahvi ning äriühingu registrist kustutada või otsustada tema sundlõpetamise. Sellele eelneb vastav hoiatamine. Eeltoodu vältimiseks tasub juhatusel teha äriregistriga heas usus koostööd ning aruande esitamise tähtaja saabumisel näiteks teatada takistuse põhjused ja meetmed, mis on võetud tarvitusele selleks, et aruandel oleksid kõikide juhatuse liikmete allkirjad.

Juhul, kui aruande allkirjastamise puudus on ületatav (näiteks juhatuse liige terveneb, saabub puhkuselt tagasi, nõustub peale selgitustööd andma allkirja vms), siis tuleb vastavas äriregistrile esitatavas teatises seda põhistada.

Samas ei ole välistatud, et registripidaja ei pea seda ilmnenud viivituse mõjuvaks põhjuseks. Kui eelnimetatud puudus ei ole kuidagi ületatav, siis võib kaaluda vastava juhatuse liikme tagasi kutsumist. Kui ka see ei ole näiteks osanike lepingust vms tulenevalt mõistlikult võimalik, siis peaks äriühingul olema võimalik esitada selle juhatuse liikme vastu hagi, et kohus tuvastaks tema allkirjastamiskohustuse olemasolu ja kohustaks teda sellist tahteavaldust andma. Vastav positiivne kohtuotsus asendaks juhatuse liikme tahteavaldust, mida muidu kinnitaks tema allkiri majandusaasta aruandel.

Artikkel on avaldatud Raamatupidaja.ee keskkonnas.

 

Mis on Magilex?

Magilex on mugavam, kiirem ja taskukohasem viis õigusküsimuste lahendamiseks. Telli valmistoode kodulehelt, tee-ise lepinguid või küsi pakkumine klassikalisele õigusteenusele.

Õigusblogi

Mis on autoriõiguse sisu?

Mis on autoriõiguse sisu?

Teose autoril tekib teose loomisega autoriõigus sellele teosele. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused. Autori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad. Autori varalised õigused on üleantavad kas üksikute...

Tavad ja praktika lepingulises suhtes

Tavad ja praktika lepingulises suhtes

Lepingupooled on oma majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingu puhul kohustatud järgima iga tava, mille järgimises nad on kokku leppinud, ja praktikat, mis on nendevahelistes suhetes tekkinud. Kui lepingupooled ei ole teisiti kokku leppinud, on nad majandus- või...

Kuidas teha töötajale hoiatust?

Kuidas teha töötajale hoiatust?

Tööandja võib töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Seadus ei näe ette hoiatuse kohustuslikku vormi ega sisu. Hoiatus võib olla nii suuline, kirjalikku taasesitamist...

Offshore’ide ajastu lõpp

Offshore’ide ajastu lõpp

Ajaleheveergudel vilksatab viimasel ajal tihti rahapesu skandaalidega seotud fraas “offshore-ettevõtte”. Offshore-ettevõtte kasutamine keskmiste- ja suurte ettevõtete struktuurides ei ole uudne, kirjutab õigusbüroo Magilex partner Georgi Džaniašvili. Aga miks ei meeldi need pankadele ja notaritele?