How to choose a proper business name for a company?

4.07.2019 | Business law, Intellectual property

Author: Siim Mägi

The company's business name is the name entered in the company's business register under which the company operates. A company may have only one business name and it must be clearly distinguishable from other business names entered in the business register in Estonia. In addition, the following requirements and restrictions apply to the business name.

Millised on ärinimele seatud nõuded ja piirangud?

Ärinime valikule on Eestis lisaks eeltoodule seatud järgmised piirangud:

  • ärinimi peab olema kirjutatud eesti-ladina tähestikus
  • ärinime alguses või lõpus peab olema viide ettevõtlusvormile (näiteks “OÜ” või “osaühing”)
  • ärinimi ei või olla vastuolus heade kommetega, ega olla eksitav ühingu õigusliku vormi, tegevusala ega tegevuse ulatuse osas
  • ärinimes ei tohi kasutada Eestis kaubamärgina kaitstavat sõnalist, tähelist või numbrilist tähist või nende kombinatsiooni ilma kaubamärgi omaniku notariaalselt kinnitatud nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tegutseb tegevusaladel, mille suhtes kaubamärk ei ole kaitstud. Seejuures on Eestis õiguskaitse ka Euroopa Ühenduse kaubamärkidel.
  • ärinimes ei või kasutada riigi või kohaliku omavalitsuse organite ja asutuste nimetusi.
  • sõnu «riigi» või «linna» või «valla» või muid riigi või kohaliku omavalitsusüksuse osalusele viitavaid sõnu võib äriühingu ärinimes kasutada ainult siis, kui riigile või kohalikule omavalitsusele kuulub üle poole ühingu osadest või aktsiatest
  • ettevõtte ärinimi ja tegevusala ei tohi olla vastuolus.

Lisaks eeltoodule on äriseadustikus mõned erisused ja piirangud konkreetsetele ettevõtja vormidele (näiteks füüsilisest isikust ettevõtjale, täisühingule ja usaldusühingule).

Mida tähendab ärinime selge eristatavus?

Ärinime selge eristatavuse nõue ei ole määratletud kindla tähemärkide hulgaga, mis peavad olema erinevad. Mõnel juhul on ühe tähe erinevus piisav, teisel juhul aga ei piisa ka kolme tähe erinevusest. Eristatav peab olema mitte üksnes kirjapilt, vaid ka hääldus. Samas ei võeta erinevusena arvesse käände-, pöörde- ja muude grammatiliste sõnalõppude erinevusi.

Sobiva ärinime leidmiseks soovitatakse valida mitte liiga lühike nimi ja eristatavuse eesmärgil kajastada ettevõtte põhitegevust (näiteks toodetav kaup, teenused), äriühingu asukohta või osanikke/asutajaid.

Kuidas ärinime sobivust kontrollida?

Ärinime sobivust saab enne valiku tegemist kontrollida. Kõige lihtsam ja kiirem on ärinime sobivust kontrollida äriregistri veebilehel asuvast nimepäringust, kus otsingutulemustes võrreldakse uut nime registrisse kantud nimedega.

Nimepäringu vastuses tuuakse välja:

  • samasugused või sarnased nimed, mis on juba äriregistrisse kantud
  • samasugused või sarnased nimed, mida hetkel menetletakse ning
  • nimes sisalduvad kaubamärgid (Eestis registreeritud).

Mis juhtub, kui ärinimi ei vasta nõuetele?

Lõpliku otsuse ärinime sobivuse üle teeb registrit pidav kohus, kes kontrollib ärinime vastavust seaduse nõuetele. Kui ärinimi ei vasta seaduse nõuetele, teeb registripidaja ettepaneku valida uus ärinimi registripidaja määratud tähtaja jooksul.

Allikad:

Äriseadustik
Eesti.ee