Kuidas valida ettevõttele nõuetekohane ärinimi?

04.07.2019 | ÄRIÕIGUS, INTELLEKTUAALNE OMAND

Äriühingu ärinimi on ühingu äriregistrisse kantud nimi, mille all ühing tegutseb. Äriühingul võib olla ainult üks ärinimi ja see peab olema selgesti eristatav teistest Eestis äriregistrisse kantud ärinimedest. Lisaks kehtivad ärinimele järgmised nõuded ja piirangud.

Ärinime valik

Millised on ärinimele seatud nõuded ja piirangud?

Ärinime valikule on Eestis lisaks eeltoodule seatud järgmised piirangud:

  • ärinimi peab olema kirjutatud eesti-ladina tähestikus
  • ärinime alguses või lõpus peab olema viide ettevõtlusvormile (näiteks “OÜ” või “osaühing”)
  • ärinimi ei või olla vastuolus heade kommetega, ega olla eksitav ühingu õigusliku vormi, tegevusala ega tegevuse ulatuse osas
  • ärinimes ei tohi kasutada Eestis kaubamärgina kaitstavat sõnalist, tähelist või numbrilist tähist või nende kombinatsiooni ilma kaubamärgi omaniku notariaalselt kinnitatud nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui ettevõtja tegutseb tegevusaladel, mille suhtes kaubamärk ei ole kaitstud. Seejuures on Eestis õiguskaitse ka Euroopa Ühenduse kaubamärkidel.
  • ärinimes ei või kasutada riigi või kohaliku omavalitsuse organite ja asutuste nimetusi.
  • sõnu «riigi» või «linna» või «valla» või muid riigi või kohaliku omavalitsusüksuse osalusele viitavaid sõnu võib äriühingu ärinimes kasutada ainult siis, kui riigile või kohalikule omavalitsusele kuulub üle poole ühingu osadest või aktsiatest
  • ettevõtte ärinimi ja tegevusala ei tohi olla vastuolus.

Lisaks eeltoodule on äriseadustikus mõned erisused ja piirangud konkreetsetele ettevõtja vormidele (näiteks füüsilisest isikust ettevõtjale, täisühingule ja usaldusühingule).

Mida tähendab ärinime selge eristatavus?

Ärinime selge eristatavuse nõue ei ole määratletud kindla tähemärkide hulgaga, mis peavad olema erinevad. Mõnel juhul on ühe tähe erinevus piisav, teisel juhul aga ei piisa ka kolme tähe erinevusest. Eristatav peab olema mitte üksnes kirjapilt, vaid ka hääldus. Samas ei võeta erinevusena arvesse käände-, pöörde- ja muude grammatiliste sõnalõppude erinevusi.

Sobiva ärinime leidmiseks soovitatakse valida mitte liiga lühike nimi ja eristatavuse eesmärgil kajastada ettevõtte põhitegevust (näiteks toodetav kaup, teenused), äriühingu asukohta või osanikke/asutajaid.

Kuidas ärinime sobivust kontrollida?

Ärinime sobivust saab enne valiku tegemist kontrollida. Kõige lihtsam ja kiirem on ärinime sobivust kontrollida äriregistri veebilehel asuvast nimepäringust, kus otsingutulemustes võrreldakse uut nime registrisse kantud nimedega.

Nimepäringu vastuses tuuakse välja: 

  • samasugused või sarnased nimed, mis on juba äriregistrisse kantud
  • samasugused või sarnased nimed, mida hetkel menetletakse ning 
  • nimes sisalduvad kaubamärgid (Eestis registreeritud). 

Mis juhtub, kui ärinimi ei vasta nõuetele?

Lõpliku otsuse ärinime sobivuse üle teeb registrit pidav kohus, kes kontrollib ärinime vastavust seaduse nõuetele. Kui ärinimi ei vasta seaduse nõuetele, teeb registripidaja ettepaneku valida uus ärinimi registripidaja määratud tähtaja jooksul.

Allikad:

Äriseadustik

Eesti.ee

 

Mis on Magilex?

Magilex on mugavam, kiirem ja taskukohasem viis õigusküsimuste lahendamiseks. Telli valmistoode kodulehelt, tee-ise lepinguid või küsi pakkumine klassikalisele õigusteenusele.

Õigusblogi

Mis on autoriõiguse sisu?

Mis on autoriõiguse sisu?

Teose autoril tekib teose loomisega autoriõigus sellele teosele. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused. Autori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad. Autori varalised õigused on üleantavad kas üksikute...

Tavad ja praktika lepingulises suhtes

Tavad ja praktika lepingulises suhtes

Lepingupooled on oma majandus- või kutsetegevuses sõlmitud lepingu puhul kohustatud järgima iga tava, mille järgimises nad on kokku leppinud, ja praktikat, mis on nendevahelistes suhetes tekkinud. Kui lepingupooled ei ole teisiti kokku leppinud, on nad majandus- või...

Kuidas teha töötajale hoiatust?

Kuidas teha töötajale hoiatust?

Tööandja võib töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Seadus ei näe ette hoiatuse kohustuslikku vormi ega sisu. Hoiatus võib olla nii suuline, kirjalikku taasesitamist...

Offshore’ide ajastu lõpp

Offshore’ide ajastu lõpp

Ajaleheveergudel vilksatab viimasel ajal tihti rahapesu skandaalidega seotud fraas “offshore-ettevõtte”. Offshore-ettevõtte kasutamine keskmiste- ja suurte ettevõtete struktuurides ei ole uudne, kirjutab õigusbüroo Magilex partner Georgi Džaniašvili. Aga miks ei meeldi need pankadele ja notaritele?