Blogi

Lepingu vorm

Lepingu vorm

Lepingu vorm tähendab viisi, kuidas leping sõlmitakse. Võlaõigusseaduse kohaselt võib lepingu võib sõlmida suuliselt, kirjalikult või mis tahes muus vormis, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu kohustuslikku vormi. 

Maksekäsu kiirmenetlus – plussid ja miinused

Maksekäsu kiirmenetlus – plussid ja miinused

Maksekäsu kiirmenetlus on tavapärase hagimenetlusega võrreldes kiirem ja lihtsustatud protsessiga kohtumenetlus eraõigussuhtest tuleneva kindla rahasumma maksmise nõude lahendamiseks. Sisulisi vaidlusi menetluses ei lahendata ja kohtuistungeid ei peeta.

Töölepingu vorm

Töölepingu vorm

Töölepingu sõlmimisel võib tööandjal tekkida küsimus, kas tööleping peab olema tingimata sõlmitud kirjalikult või piisab ka suulisest või näiteks e-posti teel sõlmitud kokkuleppest.

Korteriühistu põhikirja muutmine üldkoosolekut kokku kutsumata

Korteriühistu põhikirja muutmine üldkoosolekut kokku kutsumata

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus (edaspidi “KrtS“) võimaldab korteriomanikel vastu võtta otsuseid korteriomanike üldkoosolekut kokku kutsumata, hääletamiseks teatavad osalejad oma seisukoha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Seadus ei keela sellisel viisil vastu võtmast ka põhikirja muutmise otsust.

Juhatuse liikme lojaalsuskohustus

Juhatuse liikme lojaalsuskohustus

Äriühingu juhatuse liikme kohustused võivad tuleneda seadusest, ühingu põhikirjast, üldkoosoleku otsustest ja muudest poolte vahel sõlmitud kokkulepetest.

Osa võõrandamine lihtkirjaliku lepinguga

Osa võõrandamine lihtkirjaliku lepinguga

Kui osaühingu osakapital on vähemalt 10 000 eurot ja täielikult sisse makstud, võib põhikirjaga loobuda notariaalse tehingu vorminõudest ja näha ette, et osa võõrandamise käsutustehing tehakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Põhikirja sellise kinnitamise või muutmise otsuse poolt, millega vorminõudest loobutakse või see taastatakse, peavad olema nõus kõik osaühingu osanikud.

Kuidas teha töötajale hoiatust?

Kuidas teha töötajale hoiatust?

Tööandja võib töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus.