Blogi

Lepingu vorm

Lepingu vorm

Lepingu vorm tähendab lepingu sõlmimise viisi. Lepingu võib sõlmida suuliselt, kirjalikult või mis tahes muus vormis, kui kohustuslik vorm ei ole nõutud.

Töölepingu vorm

Töölepingu vorm

Töölepingu sõlmimisel võib tööandjal tekkida küsimus, kas tööleping peab olemas tingimata sõlmitud kirjalikult või piisab ka suulisest või näiteks e-posti teel sõlmitud kokkuleppest.

Juhatuse liikme lojaalsuskohustus

Juhatuse liikme lojaalsuskohustus

Osaühingu juhatuse liikme hoolsuskohustus tähendab seda, et juhatuse liige peab tegutsema heas usus ja äriühingu huvides, samuti olema otsuste vastuvõtmiseks piisavalt informeeritud ega tohi ühingule võtta põhjendamatuid riske. 

Osa võõrandamine lihtkirjaliku lepinguga

Osa võõrandamine lihtkirjaliku lepinguga

Kui osaühingu osakapital on vähemalt 10 000 eurot ja täielikult sisse makstud, võib põhikirjaga loobuda notariaalse tehingu vorminõudest ja näha ette, et osa võõrandamise käsutustehing tehakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Mis on autoriõiguse sisu?

Mis on autoriõiguse sisu?

Teose autoril tekib teose loomisega autoriõigus sellele teosele. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused. Autori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad. Autori varalised õigused on üleantavad kas üksikute...