Blog

Tuludeklaratsioon 2019

Tuludeklaratsioon 2019

2019. aastal saab tuludeklaratsiooni Maksu- ja Tolliametile esitada alates 15. veebruarist kuni 1. aprillini 2019. Vaatame tuludeklaratsiooniga seotud tähtsamaid kuupäevi ja selgitame, kuidas saab tuludeklaratsiooni esitada.

Autoriõiguste kaitse ei ulatu toidu maitsele

Autoriõiguste kaitse ei ulatu toidu maitsele

Euroopa Liidu Kohus otsustas eile Hollandi juustutootja Levola kohtuasjas, et toidu maitse ei ole autoriõigusega kaitstud. Levola esitas kaebuse teise juustutootja Smilde Foods vastu, väites, et viimane kopeeris oma tootes Witte Wievenkaas määrdejuustu Heksenkaas maitset ja rikkus sellega Levola autoriõigusi.

Maksuseadusi tuleb tõlgendada maksumaksja kasuks

Maksuõigus on keeruline valdkond ning sellest arusaamine eeldab juriidilisi ja majanduslikke teadmisi. Jääb loota, et nii maksuhaldur kui ka teised riigivõimu esindajad ning samuti ka maksumaksjad tõlgendavad maksuseadusi õigusriigile omastest väärtustest ja printsiipidest lähtuvalt.

Maksuhaldur ei või reeglina tehingu hinda korrigeerida

Ettevõtjad on kauba või teenuse hinna kokkuleppimisel vabad, kui seadus ei sätesta erandina teisiti. Põhiseadusest tuleneb ettevõtlusvabaduse ja privaatautonoomia printsiip, mille kohaselt on ettevõtjal õigus korraldada oma äritegevust omavastutuslikult enesemääramise teel. Maksuhaldur peab maksude kogumisel tagama nende õiguste kaitse ja arvestama, et tal on seaduslikkuse printsiibist tulenevalt volitus teha üksnes seda, mis on sätestatud seaduses.

Juhtorgani liikme teenuse tasu pole alati maksustatav

Viimasel ajal on taas enam räägitud, et äriühingu poolt oma juhtorgani liikmele kuuluvale ettevõttele teenustasude maksmine võib kaasa tuua maksuriski. Seda näiteks juhul, kui äriühingu maksukulude optimeerimiseks makstakse juhtorgani liikmele minimaalset tasu või ei maksta seda üldse, samas aga osutab viimasele kuuluv ettevõte äriühingule juhtimis-, konsultatsiooni- vms teenuseid.